Legea zilierilor - scurtă analiză & consultanță legislativă

În Monitorul Oficial nr. 276 s-a publicat Legea 52/2011 „Lege privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfasurate de zilieri”. Această lege reglementează modul în care zilierii pot executa activități cu caracter ocazional. Raportul dintre zilier și beneficiar se stabilește fără încheierea unui contract de muncă.

Totodată, vă informăm că, în MO 322/10.05.2011, a fost publicată Legea 62/2011- Legea Dialogului Social. Aceasta lege reglementează:

 • Organizațiile sindicale (înființare, funcționare etc.);
 • Organizațiile patronale;
 • Consiliul Economic și Social;
 • Negocierile colective de muncă (contractele colective de muncă, grevă)

Legea a intrat în vigoare în termen de 3 zile de la publicare.

Se abrogă:

 • Legea sindicatelor 54/2003;
 • Legea 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă;
 • Legea patronatelor nr. 356/2001;
 • Legea 130/1996 privind contractul colectiv de muncă;
 • Legea 109/1997 privind Consiliul Economic și Social;
 • HG 369/2009.

În continuare vă oferim o scurtă sinteză a celor mai importante puncte de interes si o secțiune specială care prezintă opinia firmei noastre de consultanță cu privire la anumite aspecte legate de legislația zilierilor.

Se pot presta activități cu caracter ocazional în următoarele domenii:

 • agricultură;
 • vânătoare și pescuit;
 • silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;
 • piscicultură și acvacultură;
 • pomicultură și viticultură;
 • apicultură;
 • zootehnie;
 • spectacole, producții cinematografice și audiovizuale, publicitate, activități cu caracter cultural;
 • manipulări de mărfuri;
 • activități de întreținere și curățenie

Durata activității ocazionale ce poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de:

 • minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă;
 • maximum 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic pentru același beneficiar de lucrări;
 • maximum 12 ore/zi, respectiv 6 ore/zi pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Chiar dacă părțile convin
 • pentru un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă.

Implicații fiscale:

 • Impozit pe venit - Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. Cuantumul impozitului este de 16% calculat la remunerația brută și se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 • Contribuții sociale - Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuțiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.

Remunerație:

Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic de 2 lei/oră și nici mai mare de 10 lei/oră și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidență a zilierilor de către zilier și beneficiar. Dovada plății remunerației zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidență a zilierilor.

Obligații companie (beneficiar de lucrări):

 • să înființeze Registrul de evidență a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrul de evidență a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului;

 • să completeze Registrul de evidență a zilierilor, înainte de începerea activității, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege;

 • să prezinte Registrul de evidență a zilierilor organelor de control abilitate;

 • să asigure instruirea și informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile și pericolele la care poate fi expus în exercitarea activității, precum și cu privire la drepturile zilierului, în condițiile prevăzute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activității;

 • să plătească zilierului, la sfârșitul fiecărei zile de lucru, remunerația convenită;

 • să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru și de protecție care se impun datorită naturii și specificului activității desfășurate de zilier;

 • să înregistreze în Registrul de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care are raporturi de muncă în baza prezentei legi. Registrul se întocmește zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor;

 • să înainteze lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde își are sediul un extras al Registrului de evidență a zilierilor conținând înregistrările din luna precedentă.

În Monitorul Oficial nr. 300 din 02.05.2011 s-a publicat Ordinul 1439  „Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfașurate de zilieri”.

În cuprinsul Normelor este specificată expres încadrarea acestor venituri în categoria veniturilor asimilate salariilor, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. III „Venituri din salarii” al titlului III „Impozit pe venit” din Codul Fiscal.

În continuare este prezentată opinia companiei noastre de consultanță cu privire la anumite aspecte legate de legislația zilierilor:

Întrebare

Răspuns

Pe ce bază se face încadrarea în activitățile enumerate în lege ca fiind cele în desfășurarea cărora se permite angajarea de zilieri?

Domeniile de activitate în care se pot presta activități cu caracter ocazional se stabilesc conform codurilor CAEN.

Există două interpretări: 

 • instițutia care angajează zilieri trebuie să aibă unul dintre tipurile de activitate enumerate în lege, ceea ce restrânge mult aria celor care pot efectua astfel de angajări.
 • orice instituție poate  angaja zilieri, indiferent de codul CAEN declarat, cu condiția ca activitatea desfășurată de aceștia să se încadreze în tipurile enumerate în lege.
Analizând prevederile art 4 alin (5) din Lege „Beneficiarul nu poate angaja zilieri să desfășoare activitatea în beneficiul unui terț”  se pare că interpretarea noastră prin care activitatea prestată se stabilește conform codului CAEN nu poate fi aplicată. Astfel, dacă luăm ca exemplu activitatea de curățenie, ar însemna ca o companie care are ca obiect de activitate curățenia nu poate angaja zilieri pentru a face curațenie clienților.

Se va trimite o adresa oficială referitor la acest subiect.

Deși veniturile lor sunt considerate salariale, neavând contract de munca, zilierii vor fi afișați în Statul de salarii? Considerăm că se poate întocmi un stat separat pentru zilieri sau se pot înregistra în statul de salarii în care sunt cuprinși și salariații. Pentru o buna evidență, noi am opta pentru un stat separat pentru zilieri.
Pentru plată se stabilește un tarifar orar (cuprins între 2 și 10 ron), dar brutul trebuie să fie rotunjit la întreg? Da, sumele sunt rotunjite la întreg.
Impozitul reținut pentru zilieri trebuie declarat în D100? Pentru ei se intocmește și o altă declarație?  Conform prevederilor art. 6 alin (2) din Legea 52/2011 „Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remunerația brută și se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Astfel, până la apariția unei reglementări contrare este singurul loc unde poate fi declarat impozitul lunar pe salarii este declaratia D112.

De asemenea, va fi evidențiat în fișa fiscală.
Cu ce tip de venit îi vom declara în fișele fiscale? În cazul în care nu se va modifica Ordinul pentru aprobarea modelului și conținutului fișelor fiscale, aceste venituri vor fi evidențiate în categoria “alte drepturi de natură salarială, conform legii”.
Dacă este vorba despre o persoană cu handicap, se reține impozit? Conform art 9 alin (1) din normele de aplicare a Legii 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, veniturile obținute de către zilieri sunt asimilate salariilor pentru care le sunt aplicabile prevedile capitolului III “ venituri din salarii “ al titlului III din Codul Fiscal.

Art 55 alin (4) lit k1 prevede că veniturile din salarii realizate de către persoanele cu handicap grav și accentuat , nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile.

Astfel, pentru persoana cu handicap nu reținem impozit.
Cum se stabilește impozitul lunar aferent venitului obținut de zilieri?  Impozitul se calculează și retine zilnic, la fiecare plată a remunerației, iar virarea la bugetul statului se face până pe 25 inclusiv a lunii următoare.

Astfel ca impozitul lunar va rezulta din însumarea impozitelor zilnice. Impozitul se va evidenția fără zecimale.
Practic nu exista nicio raportare electronică pentru zilieri către ITM – doar o copie a registrului (scris de mână). Această ‘copie’ poate fi un raport obținut electronic?  Registrul de evidență a zilierilor  este un document cu regim special de evidență a lucrătorilor zilieri  care este numerotat , parafat și legat . Copia care trebuie transmisă la ITM cu înregistrarile din luna precedentă, trebuie  certificată "conform cu originalul ".

Conform art 7 alin (3), dovada plății remunerației zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidență a zilierilor.
Se va transmite copie xerox certificată “conform cu originalul”.
Timpul lucrat trebuie sa fie intre 8 ore (sau echivalent) si 90 zile in cursul unui an calendaristic. Dar numarul de ore lucrate zilnic nu este limitat in niciun fel. Putem avea si fractiuni de ora/zi?  Pot fi si  fractiuni de ore/zi, dar plata va fi facuta la minim 8 ore /zi. Conform art 4 alin (2) Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă.
În cazul în care programul de lucru/zi este de 12 ore, cum se contorizează pentru determinarea numarului de zile pe an calendaristic: ca o zi sau o zi și jumatate? Numărul de ore prestate  într-o zi de către un  zilier este de minim 8 ore și maxim de 12 ore. Daca zilierul prestează 12 ore într-o zi, în calculul celor 90 zile anual se consideră o zi.
Durata programului de lucru/zi trebuie să fie de minim 8 ore?  Durata totală a unui contract nu poate fi mai mică de 8 ore. Aceste 8 ore pot rezulta și din 4 zile a câte 2 ore.

„Art. 4. — (1) Durata activității ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de muncă.

(2) Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă.

Chiar dacă partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.”

Astfel, venitul brut trebuie să fie de minim 16 ron/zi (adica 2ron/ora * 8 ore) indiferent dacă persoana respectivă  lucrează mai puțin.
La ce nivel se contorizează numărul maxim de zile lucrate de un zilier? Conform art 4 alin (4)  din Legea 52  niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Anul calendaristic este  01.ianuarie -31.decembrie.

Prin acelasi beneficiar înțelegem criteriul de unicitate CNP + Cod fiscal.

În cazul în care o societate are și sedii secundare, privim societatea în ansamblu.

 

 
 
 

Arhivă newsletter

2012 2011 2010 2009    
Ianuarie Februarie Martie Aprilie
Mai Iunie Iulie August
Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Linkuri Utile

Mai multe informații referitoare la produsele și competențele TotalSoft puteți accesa: